ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Данните на Потребителя получени при сключване на договор за продажба се използват само и единствено за обслужване на Потребителя при приемане и изпълнение на поръчка.
  • Продавачът изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
  • Продавачът не разкрива никаква лична информация за Потребителя и не предоставя информация на трети лица освен за целите на траспортиране на пратките.
  • Търговски дружества, физически лица и други

Освен в случаите когато:

  • Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация според законово установените процедури;
  • Други посочени в закона случаи;
  • Потребителят изрично е дал съгласието си в даден момент.